Ogłoszenie Planu Podziału

Zarząd spółki Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, 
o numerze REGON: 021762127 oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej („NIP”): 8943035743, z kapitałem zakładowym w wysokości 523 200,00 zł (dalej: „Domodi sp. z o.o.” lub „Spółka Dzielona”) – działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26 lutego 2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Domodi sp. z o.o.

 

Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, poprzez przeniesienie na Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedzibą będzie Wrocław (będącą Spółką Nowo Zawiązaną), części majątku Domodi sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Wydziału Homebook (podział przez wydzielenie) w zamian za udziały, które w Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom spółki dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.

 

W związku z powyższym Zarząd Domodi sp. z o.o. udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości.

 

Rafał Warecki, Prezes Zarządu

Aleksander Kusz, Wiceprezes Zarządu

Paweł Lichtarski, Członek Zarządu

Przemysław Wietrzyk, Członek Zarządu